پیگیری نتایج کالیبراسیون

در این بخش می توانید وضعیت کالیبراسیون تجهیزات خود را پیگیری نمایید. به این ترتیب که شماره رسید را بهمراه پسورد ارسال شده، وارد نموده و آخرین وضعیت کالیبراسیون مربوط به تجهیزات خود را مشاهده نمایید.


شماره رسید

پسورد